ผู้บริหาร

ดร.จิรัฐิติกาล บุญอินทร์

ผู้อำนวยการโรงเรียน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส โครงสร้างการบริหาร ข้อมูลผู้บริหาร อำนาจหน้าที่ ข้อมูลการติดต่อ ข่าวประชาสัมพันธ์ Q&A แผนพัฒนาสถานศึกษา แผนความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี คู่มือและแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ คู่มือและแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการ ข้อมูลสถิติการให้บริการ E-Servic รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ การขับเคลื่อนจริยธรรม แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย การสร้างวัฒธรรม No Gift Policy รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

sithepsithepsithepsithepsithepsithepsithepsithep

เริ่มนับเมื่อ 16 พฤษภาคม 2563


ข่าวประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
ผลงานครู/นักเรียน
ชื่อผลงาน : การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเต... พ.ศ. 2567 ผู้จัดทำ : นางสาวศิริยุภา ฉิมพาลี
ชื่อผลงาน : การแก้ปัญหาการเล่นโทรศัพท์ระหว... พ.ศ. 2566 ผู้จัดทำ : นางสาวศิริยุภา ฉิมพาลี
ชื่อผลงาน : ผลการจัดการเรียนรู้เรื่องโครงง... พ.ศ. 2565 ผู้จัดทำ : นางสาวศิริยุภา ฉิมพาลี
ชื่อผลงาน : โครงงานกับการแก้ปัญหาด้วยกระบว... พ.ศ. 2564 ผู้จัดทำ : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อผลงาน : วาดภาพตัวละครในวรรณคดีในยุคดิจ... พ.ศ. 2565 ผู้จัดทำ : เด็กหญิงศรัณย์ภัฎ วัดสิงห์
ชื่อผลงาน : วาดภาพตัวละครในวรรณคดีในยุคดิ... พ.ศ. 2565 ผู้จัดทำ : นายวิศรุต สุขวิชัย
ชื่อผลงาน : การจัดการเรียนรู้ Coding สำหรับนักเ... พ.ศ. 2565 ผู้จัดทำ : นางสาวศิริยุภา ฉิมพาลี
ชื่อผลงาน : โีครงงานเครื่องแยกเหรียญ... พ.ศ. 2564 ผู้จัดทำ : ภัทรกร, ธารารัตน์, วิรากร
ภาพกิจกรรม
   ทดสอบ... เข้าชม[0] ตอบ[0]