ผู้บริหาร

ดร.จิรัฐิติกาล บุญอินทร์

ผู้อำนวยการโรงเรียน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส โครงสร้างการบริหาร ข้อมูลผู้บริหาร อำนาจหน้าที่ ข้อมูลการติดต่อ ข่าวประชาสัมพันธ์ Q&A แผนพัฒนาสถานศึกษา แผนความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี คู่มือและแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ คู่มือและแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการ ข้อมูลสถิติการให้บริการ E-Servic รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ การขับเคลื่อนจริยธรรม แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย การสร้างวัฒธรรม No Gift Policy รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
แบบประเมิน EIT2


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

sithepsithepsithepsithepsithepsithepsithepsithep

เริ่มนับเมื่อ 16 พฤษภาคม 2563


ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการหล่อเทียนหลอมใจ ร่วมใจแห่เทียน ประจำปี 2567...
14 ก.ค. 2567
การลงพื้นที่กำกับติดตามและให้คำปรึกษา หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาระดับพื้นที่...
10 ก.ค. 2567
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดย อบต.โพธิ์ไทรงาม...
10 ก.ค. 2567
กิจกรรมปลูกต้นไม้เอามื้อสามัคคี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิ...
09 ก.ค. 2567
การแข่งขันกีฬาสีภายใน ม่วงขาวเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2567...
06 ก.ค. 2567
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2567...
05 ก.ค. 2567
กิจกรรมจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตร...
05 ก.ค. 2567
ดาวน์โหลดเอกสาร
ผลงานครู/นักเรียน
ชื่อผลงาน : การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเต... พ.ศ. 2567 ผู้จัดทำ : นางสาวศิริยุภา ฉิมพาลี
ชื่อผลงาน : การแก้ปัญหาการเล่นโทรศัพท์ระหว... พ.ศ. 2566 ผู้จัดทำ : นางสาวศิริยุภา ฉิมพาลี
ชื่อผลงาน : ผลการจัดการเรียนรู้เรื่องโครงง... พ.ศ. 2565 ผู้จัดทำ : นางสาวศิริยุภา ฉิมพาลี
ชื่อผลงาน : โครงงานกับการแก้ปัญหาด้วยกระบว... พ.ศ. 2564 ผู้จัดทำ : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อผลงาน : วาดภาพตัวละครในวรรณคดีในยุคดิจ... พ.ศ. 2565 ผู้จัดทำ : เด็กหญิงศรัณย์ภัฎ วัดสิงห์
ชื่อผลงาน : วาดภาพตัวละครในวรรณคดีในยุคดิ... พ.ศ. 2565 ผู้จัดทำ : นายวิศรุต สุขวิชัย
ชื่อผลงาน : การจัดการเรียนรู้ Coding สำหรับนักเ... พ.ศ. 2565 ผู้จัดทำ : นางสาวศิริยุภา ฉิมพาลี
ชื่อผลงาน : โีครงงานเครื่องแยกเหรียญ... พ.ศ. 2564 ผู้จัดทำ : ภัทรกร, ธารารัตน์, วิรากร
ภาพกิจกรรม
   ทดสอบ... เข้าชม[41] ตอบ[0]