ผู้บริหาร

ดร.จิรัฐิติกาล บุญอินทร์

ผู้อำนวยการโรงเรียน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส โครงสร้างการบริหาร ข้อมูลผู้บริหาร อำนาจหน้าที่ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ข้อมูลการติดต่อ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานสนทนา Social Network นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แผนปฏิบัติการประจำปี รายงานการกำกับติดตามรอบ6เดือน รายงานผลการดำเนินงานประจำปี คู่มือหรือมาตรฐานปฏิบัติงาน คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริหาร E-Service แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ6เดือน รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แผนจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy รายงานผลตามนโบาย No Gift Policy การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ การขับเคลื่อนจริยธรรม การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
แบบวัดการรับรู้ EIT1
แบบวัดการรับรู้ EIT2


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

sithepsithepsithepsithepsithepsithepsithepsithep

เริ่มนับเมื่อ 16 พฤษภาคม 2563


ประวัติโรงเรียน

 

โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม เป็นโรงเรียนที่เกิดจากความร่วมมือของชาวตำบลโพธิ์ไทรงาม (อำเภอโพทะเล  ในขณะนั้น) พร้อมด้วยไทยอาสาป้องกันชาติรุ่น ๔ ได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น ๑ หลัง  จำนวน ๒ ห้องเรียนโดยจัดให้มีการเรียนการสอนครั้งแรกในปีการศึกษา ๒๕๒๗ มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๖๖ คน  และมีครู-อาจารย์ จากโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์  มาทำการสอน และรักษาการครูใหญ่โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม  

           ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๒๗ กรมสามัญศึกษา  จึงได้บรรจุครู-อาจารย์มาประจำการจำนวน ๕ อัตรา และให้งบประมาณ ในการก่อสร้าง ดังนี้

ปีการศึกษา  ๒๕๒๗ ได้รับงบประมาณก่อสร้าง อาคารฝึกงาน ๑/๒๗ จำนวน ๑ หลัง

บ้านพักครู ๑ หลัง  บ้านพักภารโรง ๑ หลัง  ห้องน้ำห้องส้วมขนาด ๖ ที่นั่ง ๑ หลัง

ปีการศึกษา ๒๕๒๘ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน ๑๐๘ ล  จำนวน ๑ หลัง

ปีการศึกษา ๒๕๓๖ ได้รับงบประมาณก่อสร้าง อาคารเรียน ๑๐๘ล/๓๐ จำนวน ๑ หลัง

ปีการศึกษา ๒๕๓๗ ได้รับงบประมาณก่อสร้างหอถังประปาแบบ ๙/๙ จำนวน ๑ หลัง และหอพักนักเรียนขนาด ๓๕ คน จำนวน ๑ หลัง

ปีการศึกษา ๒๕๓๙ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน ๒๑๖ล (ปรับปรุงปี ๒๙) จำนวน ๑ หลัง

ปีการศึกษา ๒๕๔๔ ได้รับงบประมาณก่อสร้างหอประชุม ๑๐๐/๒๗  จำนวน ๑ หลัง

ปีการศึกษา ๒๕๔๕ ได้รับงบประมาณ ก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วม ๖ ที่ จำนวน ๑ หลัง

โดยเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และในปีการศึกษา ๒๕๓๗ เริ่มเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ปีการศึกษา ๒๕๓๘ เปิดทำการสอนหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)    ปัจจุบันเปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  และมัธยมศึกษาตอนปลาย  จำนวน ๙ ห้องเรียน

ปีการศึกษา  2561  ปัจจุบันได้เปิดทำการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย


อักษรย่อ

พ.ง.

ตราประจำโรงเรียน

 ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม

รูปใบโพธิ์บรรจุด้วยอักษร พ.ง.  สีม่วง พื้นขาว และแฉกรัศมีสีส้มทอง

– ใบโพธิ์        หมายถึง สัญลักษณ์ที่ชื่อของโรงเรียน

– พ.ง.           หมายถึง อักษรย่อของโรงเรียน

– สีม่วง-ขาว   หมายถึง สีประจำโรงเรียน

– รัศมีสีส้มทอง หมายถึง  แหล่งสะสมขุมปัญญา ความเจริญงอกงามทางวิชาการและความเลื่อมใสในทางพระพุทธศาสนา

ปรัชญา

การศึกษาเพื่อพัฒนาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

คติพจน์

ปญฺญา   โลกสฺมิ  ปชฺโชโต

ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก

คำขวัญประจำโรงเรียน

มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม

ศูนย์รวมจิตใจ

หลวงพ่อเงิน

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน

หลวงพ่อเงิน

ดอกไม้ประจำโรงเรียน

อินทนิล

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

อินทนิล

สีประจำโรงเรียน

สีม่วง-ขาว

– สีม่วง   หมายถึง ความอ่อนน้อมความกตัญญู

– สีขาว  หมายถึง ความบริสุทธิ์ จริยธรรม

ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคนปัจจุบัน

นายมนตรี  ศรีประเสริฐ