ผู้บริหาร

ดร.จิรัฐิติกาล บุญอินทร์

ผู้อำนวยการโรงเรียน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส "01:โครงสร้างการบริหาร 02:ข้อมูลผู้บริหาร 03:อำนาจหน้าที่ 04:แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 05:ข้อมูลการติดต่อ 06:กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 07:ข่าวประชาสัมพันธ์ 08:กระดานสนทนา 09:Social Network 010:แผนปฏิบัติการประจำปี 011:รายงานการกำกับติดตามรอบ6เดือน 012:รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 013:คู่มือหรือมาตรฐานปฏิบัติงาน 014:คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริหาร 015:ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 016:รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริหาร 017:E-Service 018:แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 019:รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ6เดือน 020:รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 021:แผนจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ 022:ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 023:สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 024:รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี 025:นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล 026:การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล 027:หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 028:รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 029:แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 030:ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 031:ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 032:ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 033:การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม O34:เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 035:การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 036:การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 037:การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการสุจริต 038:การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 039:แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 040:รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน 041:รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 042:มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 043: การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

sithepsithepsithepsithepsithepsithepsithepsithep

เริ่มนับเมื่อ 16 พฤษภาคม 2563


ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564... 09 พ.ค. 2565
แบบรายงานสรุปโครงการกิจกรรม... 10 มี.ค. 2565
แก้ไขไฟล์โครงการที่ 2... 10 มี.ค. 2565
วันไหว้ครู 24 ต.ค. 2564
วันสถาปนา 24 ต.ค. 2564
วันวิทยาศาสตร์... 24 ต.ค. 2564
วันแม่ 24 ต.ค. 2564
วันภาษาไทย 24 ต.ค. 2564
วันพ่อ 24 ต.ค. 2564
วันปีใหม่ 24 ต.ค. 2564
วันเข้าพรรษา... 24 ต.ค. 2564
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10... 24 ต.ค. 2564
พระบรมราชินี... 24 ต.ค. 2564
ปัจฉิมนิเทศ... 24 ต.ค. 2564
ประชาธิปไตย... 24 ต.ค. 2564
นักศึกษาวิชาทหาร... 24 ต.ค. 2564
ธนาคารโรงเรียน... 24 ต.ค. 2564
กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด... 24 ต.ค. 2564
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรก... 24 ต.ค. 2564
โครงการที่ 13 ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19... 24 ต.ค. 2564
โครงการที่ 12 อาเซียน... 24 ต.ค. 2564
โครงการที่ 11 ส่งเสริมสุขภาพ... 24 ต.ค. 2564
โครงการที่ 10 สาธารนูปโภค... 24 ต.ค. 2564
โครงการที่ 9 พัฒนาบุคลากร... 24 ต.ค. 2564
โครงการที่ 8 ส่งเสริมการเรียนการสอน... 24 ต.ค. 2564
โครงการที่ 7 ซ่อมแซมครุภัณฑสนับสนุนการสอน... 24 ต.ค. 2564
โครงการที่ 6 วัสดุสนับสนุนการสอน... 24 ต.ค. 2564
โครงการที่ 5 ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน... 24 ต.ค. 2564
โครงการที่ 4 พัฒนางานบริหาร... 18 ต.ค. 2564
โครงการที่ 3 พัฒนาสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ... 18 ต.ค. 2564
โครงการที่ 2 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์... 18 ต.ค. 2564
โครงการที่ 1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน... 18 ต.ค. 2564
กิจกรรมย่อยสุขศึกษา... 17 ต.ค. 2564
กิจกรรมย่อยสังคม ... 17 ต.ค. 2564
กิจกรรมย่อยศิลปะ... 17 ต.ค. 2564
กิจกรรมย่อยวิทยาศาสตร์... 17 ต.ค. 2564
กิจกรรมย่อยภาษาไทย... 17 ต.ค. 2564
กิจกรรมย่อยภาษาต่างประเทศ... 17 ต.ค. 2564
กิจกรรมย่อยโครงงาน... 17 ต.ค. 2564
กิจกรรมย่อยคณิตศาสตร์... 17 ต.ค. 2564
กิจกรรมย่อยวิชาการงาน... 17 ต.ค. 2564
ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษา... 03 ต.ค. 2564
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการประเมินคุณภาพงานประกันคุณภาพการศึกษา... 03 ต.ค. 2564
พบทั้งหมดทั้งหมด 1 หน้า   1