ผู้บริหาร

ดร.จิรัฐิติกาล บุญอินทร์

ผู้อำนวยการโรงเรียน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส โครงสร้างการบริหาร ข้อมูลผู้บริหาร อำนาจหน้าที่ ข้อมูลการติดต่อ ข่าวประชาสัมพันธ์ Q&A แผนพัฒนาสถานศึกษา แผนความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี คู่มือและแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ คู่มือและแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการ ข้อมูลสถิติการให้บริการ E-Servic รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ การขับเคลื่อนจริยธรรม แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย การสร้างวัฒธรรม No Gift Policy รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

sithepsithepsithepsithepsithepsithepsithepsithep

เริ่มนับเมื่อ 16 พฤษภาคม 2563


ข่าวประชาสัมพันธ์
การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย... 17 มิ.ย. 2567
เลือกตั้งสภานักเรียน 2567... 13 มิ.ย. 2567
กิจกรรมวันไหว้ครู2567... 13 มิ.ย. 2567
โครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้แก่เด็กและเยาวชนให้รู้เท่าทันภัยจากการค้ามนุษย์รูปแบ... 12 มิ.ย. 2567
ออกกำลังกาย... 07 มิ.ย. 2567
กิจกรรมการขับเคลื่อน (KICK OFF)... 07 มิ.ย. 2567
ลงนามถวายพระพร... 04 มิ.ย. 2567
ร่วมงานประเพณีของชุมชน สืบสานประเพณีกวนข้าวทิพย์... 01 มิ.ย. 2567
พัฒนาครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์... 01 มิ.ย. 2567
รณรงค์ต่อต้านบุหรี่ (บุหรี่ไฟฟ้า) ในวันงดสูบบุหรี่โลก ... 01 มิ.ย. 2567
ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ... 01 มิ.ย. 2567
การประชุม PLC คณะครู... 28 พ.ค. 2567
การประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567... 28 พ.ค. 2567
วันที่ 21 สิงหาคม 2566 โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีกา... 22 ส.ค. 2566
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566... 11 ส.ค. 2566
โครงการอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน... 03 ส.ค. 2566
ประกาศค่าเป้าหมายของสถานศึกษา... 19 พ.ค. 2566
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครูภาษาอังกฤษ... 12 ก.ย. 2565
เชิญผู้ปกครองประชุม ปีการศึกษา 2565... 10 พ.ค. 2565
สมัครเรียนออนไลน์ ... 09 มี.ค. 2565
รับสมัครนักเรียน... 08 มี.ค. 2565
กำหนดการเปิดภาคเรียน... 31 ต.ค. 2564
จำนวนนักเรียนที่ได้รับวัคซีนเข็มแรกแล้ว คิดเป็นร้อยละ 91.7... 27 ต.ค. 2564
รายงานความก้าวหน้าการฉีดวัคซีน... 20 ต.ค. 2564
!!! ม.ต้น เตรียมตัวฉีดวัคซีน... 20 ต.ค. 2564
14 ตุลาคม 2564 ผู้อำนวยการจิรัฐิติกาล บุญอินทร์ เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ... 14 ต.ค. 2564
นำนักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer วันที่ 12 ตุลาคม 2564... 14 ต.ค. 2564
ยินดีต้อนรับ ท่านผู้อำนวยการ ดร.จิรัฐิติกาล บุญอินทร์... 08 ต.ค. 2564
ขอแสดงความยินดี กับ ท่านผู้อำนวยการปัญญา โสดถานา ... 08 ต.ค. 2564
กำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564... 01 ต.ค. 2564
ทำความสะอาดโรงเรียน... 01 ต.ค. 2564
ลอยกระทงออนไลน์... 29 ต.ค. 2563
18 กันยายน 2563... 19 ก.ย. 2563
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๓ ... 23 ก.ค. 2563
กิจกรรมอบรม โพธิ์ไทรงงามแลนด์แดนมหัศจรรย์... 22 ก.ค. 2563
ประกาศผลการคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษา... 21 ก.ค. 2563
ประกาศมาตรการเปิดเทอม... 16 ก.ค. 2563
กำหนดการจัดกีฬาสีโรงเรียน... 15 ก.ค. 2563
ประกาศโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และเลือกคณะกรร... 03 ก.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์เตรียมเอกสารวันประชุมผู้ปกครอง... 25 มิ.ย. 2563
พบทั้งหมดทั้งหมด 1 หน้า   1