ผู้บริหาร

ดร.จิรัฐิติกาล บุญอินทร์

ผู้อำนวยการโรงเรียน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส โครงสร้างการบริหาร ข้อมูลผู้บริหาร อำนาจหน้าที่ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ข้อมูลการติดต่อ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานสนทนา Social Network นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แผนปฏิบัติการประจำปี รายงานการกำกับติดตามรอบ6เดือน รายงานผลการดำเนินงานประจำปี คู่มือหรือมาตรฐานปฏิบัติงาน คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริหาร E-Service แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ6เดือน รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แผนจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy รายงานผลตามนโบาย No Gift Policy การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ การขับเคลื่อนจริยธรรม การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
แบบวัดการรับรู้ EIT1
แบบวัดการรับรู้ EIT2


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

sithepsithepsithepsithepsithepsithepsithepsithep

เริ่มนับเมื่อ 16 พฤษภาคม 2563


สถานที่ตั้ง

 
โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม  ตั้งอยู่เลขที่   ๖๒/๑  หมู่ ๗  ตำบลโพธิ์ไทรงาม  อำเภอบึงนาราง  จังหวัดพิจิตร ๖๖๑๓๐ อยู่ระหว่างกิโลเมตรที่ ๔๙-๕๐ ถนนสายนครสวรรค์-พิษณุโลก  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต ๔๑ โทรศัพท์ ๐-๕๖๙๐-๓๐๗๗  โทรสาร ๐-๕๖๙๐-๓๐๗๗

{  อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ                    ติดกับ             อำเภอโพธิ์ประทับช้าง   จังหวัดพิจิตร

ทิศใต้                       ติดกับ             อำเภอบรรพตพิสัย        จังหวัดนครสวรรค์

ทิศตะวันออก              ติดกับ             อำเภอโพทะเล             จังหวัดพิจิตร

ทิศตะวันตก                ติดกับ             อำเภอบรรพตพิสัย        จังหวัดนครสวรรค์

 

{  พื้นที่

 มีเนื้อที่ ๓๘  ไร่  ๒ งาน ๕๘   ตารางวา  ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๗  เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนตามความต้องการของชุมชน โดย การนำของกำนันสมบุญ  ศรีประเสริฐ  พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ได้พร้อมใจกันจัดหาที่ดิน ซึ่งได้รับการบริจาคจาก นายสำราญ  เขียวยิ่ง และนายจันทร์   กองสินแก้ว  ชาวบ้านหมู่ที่ ๗ ได้ร่วมกันบริจาคที่ดินให้สร้างโรงเรียน